Algemene voorwaarden

Algemeen


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. De voorwaarden worden aangeboden voordat de consument de overeenkomst daadwerkelijk afrond, daarentegen zijn de algemene voorwaarden altijd in te zien door middel van de daarvoor bestemde link onderaan de pagina. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de ondernemer aanvaard en voldoet aan de, bij dat aanbod, gestelde voorwaarden. Vervolgens zal de ondernemer de overeenkomst onverwijld bevestigen. Tot het moment dat de ondernemer deze bevestiging heeft gestuurd, of daarin in gebreken blijft, kan de consument de overeenkomst ontbinden. De ondernemer mag de overeenkomst ontbinden mits daar bewijs voor is, bijvoorbeeld in gebreken gebleven betalingsverplichting of door overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan.


Artikel 1                 Definities             
Artikel 2                Identiteit van de ondernemer
Artikel 3                Het aanbod
Artikel 4                De overeenkomst
Artikel 5                Herroepingsrecht
Artikel 6                Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 7                 De prijs
Artikel 8                Conformiteit en garantie
Artikel 9                Levering en uitvoering
Artikel 10               Betaling
Artikel 11                Klachtenregeling en geschillen
Artikel 12               Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Bijlage                  Herroepingsformulier

Artikel 1                                 Definities

 

 

In deze voorwaarden worden de volgende termen gebruikt;
1.              Bedenktijd; de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
2.             Consument; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst
                op afstand aangaat met de ondernemer.
3.             Dag; kalenderdag.
4.             Duurtransactie; een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan  
                de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
5.             Duurzame gegevensdrager; elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan
                hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van
                de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
6.             Herroepingsrecht; de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
                afstand. 
7.             Herroepingsformulier; het formulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt zodat een consument
                kenbaar kan maken dat hij gebruikt wil maken van zijn herroepingsrecht. 
8.             Ondernemer; de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. 
9.             Overeenkomst op afstand; een overeenkomst tussen consument en ondernemer, op afstand tot stand gekomen door
                gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
10.           Schriftelijk; onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit
                van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. 

Artikel 2                                Identiteit van de ondernemer

 

 

Geregistreerde merknaam              Ivy and Soof
Geregistreerde handelsnaam         WB Design
Eigenaresse                                         Willemijn Bezemer
Vestigingslocatie                               Rijksstraatweg 7, 2988BA, Ridderkerk
Email                                                     info@ivyandsoof.nl
KvK nummer                                       71395113
BTW nummer                                      NL220025472B01

Artikel 3                                 Het aanbod

 


1.              Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
                aanbod vermeld. 
2.             Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
3.             Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
                beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te
                maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
                aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
                ondernemer niet. 
4.             Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
                schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
5.             Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan
                niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

Artikel 4                               De overeenkomst

 

 

1.              Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld
                schriftelijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
                door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
2.             Bij de door elektronisch tot stand gekomen overeenkomst, treft de ondernemer passende maatregelen ter
                beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige digitale omgeving.
                Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer de daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
                acht nemen. 
3.             De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk mee- of
                toesturen: 
                - de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan
                - de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel
                een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

 

Artikel 5                             Herroepingsrecht

 

1.              Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
                ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
                consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
                vertegenwoordiger. 
2.             Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
                slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst
                te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren
                en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de
                door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
3.             Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na
                ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen
                middels een email naar retour@ivyandsoof.nl en daarbij het herroepingsformulier ingevuld als bijlage mee te sturen.
                Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het
                product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
                teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
4.             Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
                maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
5.             Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn
                rekening. 

6.             Indien de consument gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht zal de ondernemer het bedrag van de
                geretourneerde producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping. Hierbij is wel de
                voorwaarde dat het product terug gezonden is naar de ondernemer en gehandeld is naar lid 2, de zending reeds terug
                ontvangen is door de ondernemer of er sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. 

Artikel 6                                 Uitsluiting herroepingsrecht 

1.              De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2.
                De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans
                tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2.             Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
                - die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
                - die duidelijk persoonlijk van aard zijn
                - die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 7                                 De prijs 

1.              Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
                diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
2.             In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
                schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
                aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
                worden bij het aanbod vermeld. 
3.             Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij
                het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4.             Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
                ondernemer dit bedongen heeft en: 
                - deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
                - de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
                prijsverhoging ingaat. 
5.             De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
6.             Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen
                aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve
                prijs te leveren. 

Artikel 8                             Conformiteit en garantie 

1.              De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
                vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
                totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
                overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
2.             Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en
                vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 
3.             Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 dagen na levering aan de ondernemer
                schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in
                nieuwstaat verkerend. Hierbij zijn de verzendkosten voor de ondernemer.
4.             De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te
                nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door
                de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 
5.             De garantie geldt niet indien: 
                -  De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren
                en/of bewerken
                - De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
                behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn
                - De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal
                stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

                Bij schade bij het ontvangen van de producten, dient de consument contact op te nemen met de ondernemer.

                Uitzondering hierbij zijn kleine beschadigingen aan kaarten en andere papierwaren, zoals kleine ezelsoortjes of
                kreukjes, ontstaan tijdens 
het verzendproces.

Artikel 9                              Levering en uitvoering 

1.              De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
                uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2.             Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
3.             Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen
                met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument schriftelijk akkoord is gegaan met
                een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
                gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen, nadat hij de bestelling
                geplaatst heeft, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
                De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 
4.             Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen.
                Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 
5.             In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
                heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
6.             Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
                vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
                gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
                uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
7.             Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van
                bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,
                tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
8.             Het uitvoeren van de leveringen gebeurt door PostNL. Ivy and Soof is niet verantwoordelijk voor de eventuele
                vertragingen in de bezorging en hoeft hiervoor geen compensatie te bieden.
9.             Voor verzending en verpakking van de producten geldt voor aflevering de volgende tarieven;
                - aflevering Nederland brievenbuspost 3,95 Euro
                - aflevering Nederland pakketpost 5,95 Euro
                - aflevering België st
andaardtarief 13,95 Euro
10.           Alle zendingen zijn voorzien van track&trace codering. 

Artikel 10                         Betaling 

1.              De ondernemer biedt de volgende betalingsmogelijkheden;
                - Overschrijving
                - Ideal (Mollie Payments)
                - Paypal (Mollie Payments)
                - Bancontact (Mollie Payments)    
2.             Indien de consument voor overschrijving heeft gekozen dient het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 7 dagen na
                het plaatsen van de overeenkomst te worden voldaan. Indien het bedrag niet binnen 7 dagen is voldaan zal de
                overeenkomst worden ontbonden.

Artikel 11                         Klachtenregeling en geschillen

1.              De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
                overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2.             Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden
                ingediend bij de ondernemer via retour@ivyandsoof.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
3.             Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
                ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
                binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument
                een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4.             Op overeenkomsten tussen ondernemer en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt
                ook voor overeenkomsten gesloten tussen ondernemer en consumenten buiten Nederland.
6.             Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 
7.             Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde
                producten kosteloos vervangen of repareren. 
8.             Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Artikel 12                       Aanvullende of afwijkende bepalingen 

1.              Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
                consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument
                op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
2.             Ontwerpen en foto’s op de site www.ivyandsoof.nl en de daarbij horende sociale media kanalen onder de naam
                @ivyandsoof zijn en blijven eigendom van Ivy and Soof. Ontwerpen mogen niet door de consument worden gebruikt.
                Foto’s mogen niet worden gebruikt zonder daar toestemming voor te hebben gevraagd.
3.             Producten gekocht door consument mogen niet worden verkocht aan derden.
4.             Producten van Ivy and Soof zijn beschikbaar voor wederverkoop. Bedrijven dienen via de daarvoor bestemde
                wholesale omgeving producten te bestellen. Wederverkoop is alleen via deze weg geoorloofd.
5.             Bij schade bij het ontvangen van de producten, dient de consument contact op te nemen met de ondernemer. Uitzondering 

                hierbij zijn kleine beschadigingen aan kaarten en andere papierwaren, zoals kleine ezelsoortjes of kreukjes, ontstaan tijdens

                het verzendproces.


Download
Algemene voorwaarden 2018
Algemene voorwaarden 2018.pdf
Adobe Acrobat document 115.3 KB
Download
Herroepingsformulier
Herroepingsformulier.pdf
Adobe Acrobat document 33.9 KB

Follow us

 

Instagram

Facebook

Pinterest

 

Verzendkosten Nederland

Envelop €1,70

Brievenbuspakje €4,25

Pakket €6,95

Hobbelpaarden €7,95

 

Ivy and Soof

 

Say hi

About

 

 

Ivy and Soof is onderdeel van WB Design

baby kleding baby kleertjes schattige baby kleertjes prenatal wehkamp noppies z8 prematuur kleding baby mutsje prematuur wieg deken baby wieg mozes mand baby slofjes moses mand wikkel doek wikkeldoek hydrofiel doek hydrofiele doek hydrofiel hydrofiele luier babyproducten zwanger babykleding baby kamer babykamer gebreide slofjes baby mutsje boxkleed verloskundige bibs speentjes fopspeen difrax speenkoord speendoekje knuffeldoekje knuffel doekje speen koord kinder mode kindermode kraambezoekboek reiswieg zwangerschapsfotograaf kraamcadeau kraam cadeau kraamkado verloskundige vluchtkoffer zwangerschapskleding wiegbekleding kraamfeest geboortekaartje geboorte kaartje